<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=79234" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Президентът ...

Европа съди България заради мръсния въздух, грози ни сериозна глоба

03 Декември 2020
0 756

Еврокомисията реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз (СЕС) срещу България, пише Клуб Z.

Страната ни не е осигурила цялостно изпълнение на решение на Съда от 5 април 2017 г. В него е констатирано, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство относно качеството на атмосферния въздух съгласно Директивата от 2008 г. за качеството на атмосферния въздух.

Фандъкова: В момента нямаме сериозен проблем с чистотата на въздуха в София (видео)

У нас системно и постоянно не са били спазвани пределно допустимите стойности за фини прахови частици (ФПЧ10) и не са били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превишаванията е възможно най-кратък.

Тъй като искът се предявява във връзка с неспазване на предишно решение на Съда, той може да породи финансови санкции както за времето, изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение.

За да изпълни решението, от българската страна се очакваше да приеме и да приложи редица мерки. Представените от София данни за периода 2015-2019 г. потвърждават, че установеното от СЕС системно и постоянно неспазване продължава. Повече от три години след решението България все още не е осигурила спазването на определените в директивата пределно допустими стойности във всички свои зони за следене на качеството на въздуха. Постигнатите към момента резултати са незадоволителни. България все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. Властите докладват, че повечето мерки се намират в подготвителна фаза или предстои да влязат в действие чак през 2024 г. 

В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ФПЧ10 с произтичащите от това рискове за здравето на нейното население. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности. Те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата.

Същевременно Комисията изпраща последно предупреждение до страната ни заради системни слабости при прилагането на законодателството на ЕС относно природата. У нас кумулативното въздействие от съществуващи и одобрени планове и проекти в зони по мрежата „Натура 2000“ систематично не е било вземано предвид при оценяването на въздействието на нови планове и проекти. В резултат е разрешено извършването на множество промени, представляващи сериозна заплаха за опазването на природата.          

Освен това България не прилага правилата на ЕС относно предоставянето в целия съюз на информационни услуги за мултимодални пътувания, се казва в мотивирано становище на Комисията. Пътуващите в Европа често не разполагат с достатъчно информация за пътувания „от врата до врата“. Затова страните членки трябва да създадат национални точки за достъп.

В друго мотивирано становище за ЕК се казва, че България не спазва директивата от 2004 г. за минималните мерки за безопасност, свързани с инфраструктурата и експлоатацията на тунелите от трансевропейската пътна мрежа. Властите ни не са приели пълния набор мерки, за да гарантират най-високите стандарти за безопасност в някои от тунелите.

София се нареди на 9-то място в света сред градовете с най-мръсен въздух

В свое уведомително писмо ЕК отбелязва, че България, не е представила своята национална дългосрочна стратегия за саниране. Това е трябвало да бъде направено до 10 март. Стратегията е ключов елемент, определящ посоката, мерките на политиката и мобилизирането на финансовите ресурси, необходими за намаляване на въглеродните емисии от съществуващите сгради до 2050 г. Сградите в ЕС са най-големият потребител на енергия в Европа и източник на 36 на сто от емисиите на парникови газове от енергия в Съюза.

Стщо така България трябва да предприеме действия за осигуряването на пълно прилагане на законодателството на ЕС относно запасите от петрол, гласи друго уведомително писмо от Брюксел.

Източник: Клуб Z

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции