Този сайт използва "бисквитки" от Google за предоставяне на услугите в него, за персонализиране на рекламите и за анализ на трафика. Информацията за използването му от ваша страна се споделя с Google. С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на "бисквитки".

Вашето споделяне е един глас в подкрепа на Зоополиция в България
Условията за изпращане на сигнал

I. Общи положения

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, с които „Глобал Уеб” ООД, ЕИК: 203066527, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”, бул. “Никола Й. Вапцаров” № 51А, ет.2, рганизатор/, урежда условията и реда за изпращане на съдържание – снимки, видео, информация и др. в сайта (информационната платформа) gospodari.com.

2. Тези условия обвързват всички Потребители (които имат достъп до съдържанието в сайта, чрез използването на регистрационни данни от социални мрежи и/или чрез генериране на регистрация в платформата).

С извършване на което и да е от посочените действия,

а. с избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на http://gospodari.com/landing/send_form/ или

б. при ползване на данни или материали, съдържащи се в сайта http://gospodari.com/landing/send_form/

Потребителят (и всяко нерегистрирано лице имащо достъп до съдържанието на сайта) се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила даващи право на участие на потребителя в раздел „Вие ги хващате, ние ги пускаме” в информационната платформа gospodari.com. Съгласието ще бъде изрично удостоверявано чрез отбелязване в предвиден чек бокс при регистрация на Потребителите.

3. Идентифицирането на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за съгласие с участие му, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на http:// gospodari.com/, данни идентифициращи го във виртуалното пространство, като но не само: съхранение на IP адреса на потребителя/участника, предоставени лични данни и др.

4. С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 • Сайт” – интернет базирана съвкупност от уеб-страници с уеб адрес http:// gospodari.com/ разработена и управлявана от “Глобал Уеб” ООД, за целите на информираността на обществото чрез информационната платформа gospodari.com;

 • Раздел” / Вие ги хващате, ние ги пускаме– обособено място в сайта, което дава възможност на физически лица с постоянен адрес в Република България, които са навършили 18 годишна възраст, и не са поставени под пълно или ограничено запрещение, да се регистрират в уебсайта http://gospodari.com/ и да участват чрез собствените си материали (аудио – визулани) в рубриката;

 • Платформа” – виртуално пространство, локализирано в уеб-сайта http://gospodari.com/landing/send_form/, с осигурен достъп за потребители/участници, в което са разположени общи условия, и е достъпна формата за регистрация;

 • Потребител” - физическо лице, участник, което е навършило 18-годишна възраст, не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и е с постоянен адрес на територията на Република България, което попълни изисканите лични данни за идентификация в сайта http://gospodari.com/landing/send_form/ и приеме общите условия.


 

 • "Видеоклип/видео” – аудио-визуално изображение, заснето и/или притежавано от предоставилия го потребител,

 • Награда” – движима вещ, предоставяна по преценка на Организатора на потребители, чиито собствени аудио-визуални изображения биват оценени от екип на Организатора, без същият да се ангажира с минимален брой, количество и качество на наградата.

 • Виртуален договор за предоставяне на права за ползване на предоставения аудио-визуален материал” – споразумение между Организатора и потребител, произтичащо от настоящите Общи условия за участие в раздела и предоставянето на собствен видеоклип от страна на потребителя.

 • Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си със сайта;

 • Парола” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил в сайта;

II. Регистрация

1. “Глобал Уеб” ООД, в качеството си на организатор предоставя за ползване на потребителите интернет базирана информационна платформа, чрез интернет сайта си http://gospodari.com/, на която всяко лице отговарящо на настоящите общи условия, може да се регистрира за участие в раздел “Вие ги хващате, ние ги пускаме”.

2. “Глобал Уеб” ООД предоставя на регистрираните за участие потребители достъп до интернет базирана информационна платформа с право на изпълнение на предвидените с настоящите общи условия условия за участие;

3. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, като съгласно чл.3, ал.2 ЗЕДЕП, писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. С регистрацията си Потребителят дава съгласието си Организаторът да използва безвъзмездно предоставените от Потребителя снимки, видеоклипове, информация и др. за маркетингови и рекламни цели, в това число но и не само за използването им в рубриката “Вие ги хващате, ние ги пускаме” на телевизионното предаване „Господари на ефира”.

4. При регистрация на потребителски профил в информационната система на платформата потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. Регистрационната форма съдържа информация за име, фамилия, и-мейл, телефон, и се записва на сървъра на http://gospodari.com/”, като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

6. При промяна на общите условия, регистрираните потребители се уведомяват чрез информационната система на сайта.

III. Условие за участие, последователност и кумулативно изпълнение. Ограничения за участие.

Всеки потребител следва да изпълни кумулативно всички описани по-долу действия, даващи му право на участие в раздел “Вие ги хващате, ние ги пускаме”, а именно:

а) Да попълни коректно необходимите лични данни в предвидената регистрационна форма на уеб адрес http://gospodari.com/landing/send_form;

б) Да се запознае с настоящите общи условия, като изрази съгласието си с тях чрез предвидения в информационната платформа „чек бокс”.

в) Да качи собствен Видеоклип заснет от него и отговарящ на условията в настоящите общи условия, на уеб адрес http://gospodari.com/landing/send_form;

Всеки видеоклип задължително трябва да отговаря на следните условия

Аудио-визуалното произведение не трябва да съдържа или възпроизвежда кадри, данни, материали или друга информация, които:

- нарушава нормативните актове, действащи в Република България.

- е предмет на авторски или други видове право на интелектуална собственост на трети лица;

- представлява фирмена тайна или са със статут ограничаващ тяхното публично разпространение.

- е с агресивно, подигравателно или нецензурно съдържание;

- е неподходящо за гледане от лица, ненавършили 18- годишна възраст,

Ограничения за участие, както следва:

1. Всяко физическо лице може да участва в рубриката само с една своя регистрация.

2. Чрез една регистрация Потребителят може да участва в рубриката многократно, без ограничение за броя собствени аудио-визуални произведения.

IV. Награди

1. Организаторът си запазва правото, по свое усмотрение, да вземе решение за награждаване на отделни, собствени на потребителите аудио-визуални произведения/видеоклипове.

2. Обявяване на наградените ще бъде оповестено в раздел ”Наградени” в сайта на Организатора.

3. Връчването на Наградите ще се извършва само лично, като избраният за награждаване потребител ще трябва да се яви на адрес, посочен от Организатора в електронното писмо, с което се информира участникът, че е награден.

V. Отговорност, Нарушения, Прекратяване на участие.

1. Организаторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта, в това число и невъзможност за качване и предоставяне от Потребителите на Организатора на собствен аудио-визуален материал, даващ им правото на участие в рубриката.

2. Организаторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

3. Организаторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

4. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, извън авторските/продуцентските права на предоставените от потребителите материали, принадлежат на Организатора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

5. Организаторът може да измени настоящите Общи условия по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване за датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

6. Потребителското име, което използва потребителят, му дава само и единствено правото да ползва съответния потребителски профил в рамките на информационната платформа. Когато потребителят промени потребителското си име, Организаторът не извършва проверка и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, както и ако то засяга имуществени и неимуществени права на трети лица като право на име, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

7. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна платформа:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;

 • да не се намесва в правилното функциониране на системата

 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно организатора за всеки случай на извършено или открито нарушение;

 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

8. Потребителят няма право да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на организатора, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на организатора, без изричното му разрешение.

9. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от наградените да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

10. Чрез регистрацията си, потребителят декларира следното:

- че е запознат с настоящите Общи Условия, разбира смисъла им, приема ги и се задължава да ги спазва;

- че отговаря на условията за участие в раздела и е съгласен да участва доброволно в него;

- че доброволно е предоставил или ще предостави на Организатора своите лични данни, включително, но не само: име и фамилия, електронна поща и др.;

- че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на раздела, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на маркетинг а и рекламата, както и изпращане на търговски съобщения. ;

- че е носител на пълното авторско право върху всеки видеоклип/аудио-визуално произведение, качен от него в сайта http://gospodari.com/landing/send_form/;

- че други лица нямат права върху видеоклипа, който потребителят е качил в сайта http://gospodari.com/landing/send_form/;

-че за всички лица, образът на които присъства във видеоклипа, Потребителят/участникът има съответните права на ползване и разпространение;

- че Организаторът има право да ползва видеоклипа за срок от 3 години, считано от качването му в платформата.

11. Нарушения

Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие от страна на потребител.

В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за участие, всички потребители могат да сигнализират Организатора на следната електронна поща: gospodari @gospodari.com. Необходимо е потребителите да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали не се приемат от Организатора.

Организаторът има право да отстрани от участие регистриран потребител, за който се установи, че не отговаря на условията за участие, е посочил неверни данни при регистрацията си, или е нарушил по-друг начин настоящите правила.

Организаторът има право да премахне от сайта видеоклип, за който се установи, че е качен в нарушение на настоящите Общи условия, или за който Организаторът е преценил, че е неприемлив в законово, етично, естетично или художествено отношение или относно който постъпи възражение от трето лице имащо противопоставими авторски права, или образът на което присъства във видеоклипа, по начин който позволява същият да бъде идентифициран.

12. Отговорност

а) Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени на трети лица от собствените на потребителя аудио-визуални материали качени в информационната платформа.

б) Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени лични данни от Потребителя (електронна поща и/или имена, и/или телефонен номер)

в) Всеки потребител носи пълна имуществена отговорност:

- за неверни лични данни, с които се е регистрирал за участие, включително, ако се е регистрирал, използвайки личните данни на друго лице.

- в случай, че трети лица предявят авторски или други противопоставими права върху качените от потребителя видеоклипове.

- в случай, че трето лице, образът на което присъства във видеоклип участващ в раздела, изрази пред Организатора изричното си несъгласие с присъствието на видеоклип в сайта  и/или с участието на видеоклипа в телевизионното шоу.

- за вреди, причинени на други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта на организатора;

- за вредите, поради липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта на организатора, предизвиквани от умишлени действия на потребителя.

- за нарушаване на авторски и сродни права.

- за вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия.

г) В случай, че поради настъпване на обстоятелство по буква (г), трети лица предяват съдебни искове срещу Организатора и/или на последния бъде наложена санкция от страна на административен орган, Потребителят е длъжен да обезщети Организатора за всички суми, които последният е бил осъден да заплати по силата на съдебен и/или административен акт, както и за всички други имушествени вреди представляващи пряка и непосредствена последица от нарушението.

13. Прекратяване на участие.

Участник/потребител може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес gospodari@gospodari.com.

VIII. Лични данни

1. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя, Организаторът обозначава задължителните и незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.

3. Ограниченията съгласно т.1. и т.2 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай Организаторът има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.

4. С приемането ( чрез отбелязване в предвидения чекбокс в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни, както и предоставения аудио-визуален материал за участие, да се използват от Организатора за идентификация, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни, както и с маркетингови и рекламни цели.

5. С приемането ( чрез отбелязване в предвидения чекбокс в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Организаторът да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, да контактува с него по телефон с маркетингова цел или в случай на изтеглянето му като печеливш участник.

IX. Правни аспекти

1. Приложимо право и подсъдност Участниците се съгласяват, че всеки евентуален спор между тях и Организатора във връзка с участието ще се решава по взаимна договорка, като при невъзможност за постигане на такава спорът ще бъде отнасян за решаване от компетентния съд в Република България.

2. Правна квалификация: Участието и възможността за последващо награждаване на потребител не е и не може да бъде квалифицирано като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. То не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

3. Участието е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на „Глобал Уеб” ООД и влизат в сила за всички потребители, считано от 08.12.2015г.

За всякакви възникнали въпроси и коментари, моля пишете на gospodari@gospodari.com