Общи условия на играта “Агент 007 – #СмърттаМожеДаПочака“

Общи условия на играта “Агент 007 – #СмърттаМожеДаПочака“

I. Организатор

1. Организатор на играта “Агент 007 – #СмърттаМожеДаПочака“ (наричана по-долу за краткост „Играта“) е „Форум Филм България“ ЕООД, гр. София, район Възраждане, ул. Брегалница 45, ет. 4, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 200522737, представлявано от управителите на дружеството (наричано по-долу „Организаторът“).

Организацията и провеждането на Играта се осъществява в сътрудничество с „ГЛОБАЛ УЕБ“ ООД, ЕИК 203066527, регистриран администратор на лични данни („ГЛОБАЛ УЕБ “) в качеството му на партньор на Организатора.

II.Място на провеждане на играта, период на участие и награди

1. „ГЛОБАЛ УЕБ“ ООД в качеството му на партньор на Организатора предоставя Instagram профила на „Господари на ефира“: https://www.instagram.com/gospodariofficial/ като място, на което да бъде проведена Играта.

2. Периодът на играта е от 01.10.2021 г. до 08.10.2021 г.

3. Наградите в Играта се предоставят от Организатора на Играта.

4. Описание на наградите:

1 бр. комплект несесер за тоалетни принадлежности и ключодържател Aston Martin

1 бр. комплект отварачка за бутилки и значка

1 бр. черна тениска

III. Условия за участие и право на участие в Играта

1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

2. С участието си в Играта всеки Участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема.

3. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания („Участник/Участници“): физически лица, навършили 14-годишна възраст, които притежават самостоятелен личен профил в Инстаграм (Instagram account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Инстаграм (Instagram).

4. Интернет платформата Инстаграм (Instagram), посредством интернет страницата https://www.instagram.com/ не участва и не съдейства по какъвто и да е начин на Организатора за цялостната реализация, организиране и провеждане на Играта.

5. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или „ГЛОБАЛ УЕБ“ ООД или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.

1. За участие в Играта е необходимо в Периода на Играта Участникът да отговори в коментар под специално предназначен пост на въпроса: Кой е любимият ти герой от поредицата за Бонд, който се появява и в „Смъртта може да почака“?

 в коментар към специално предназначен пост в Instagram профила на „Господари на ефира“ https://www.instagram.com/gospodariofficial/ .

2. В тегленето на наградите могат да участват само участници, които са посочили отговор на горепосочения въпрос в коментар към поста в Инстаграм профила на „Господари на ефира“. Коментари, които съдържат произволни думи, букви и други подобни няма да дават право на участие в тегленето на наградите.

3. Участието в Играта не е свързана с покупка на каквато и да е стока или услуга от страна на Участниците. Участието в Играта е безплатно.

4. Всеки Участник има право да участва многократно в рамките на периода на участие, но всеки участник може да спечели само една награда.

5. С публикуване на коментара съгласно т. IV.1 по-горе, Участниците декларират, че имат навършени 14 години. Участниците дават изричното си съгласие техните потребителски имена от профилите, с които са регистрирани в Инстаграм, както и техните име и фамилия да бъдат публикувани във Инстаграм профила „Господари на ефира“: https://www.instagram.com/gospodariofficial/, ако бъдат определени за печеливши в Играта.

V. Отговорност и права

Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия Период на Играта, във Facebook профила на „Господари на ефира“ – https://www.facebook.com/gospodari/.

1. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани във Facebook профила на „Господари на ефира“ – https://www.facebook.com/gospodari/.

2. Организаторът и “ГЛОБАЛ УЕБ” носят отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът и „ГЛОБАЛ УЕБ“ отговарят само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни техни задължения по настоящите Общи условия.

3. Участниците в Играта носят отговорност спрямо Организатора, „ГЛОБАЛ УЕБ“ и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всеки материал (включително снимков, видео, аудио или друг вид материал), публикуван или по друг начин използван от Участниците за участие в Играта.

4. Участниците в Играта се задължават да обезщетят Организатора и „ГЛОБАЛ УЕБ“ за претърпените от тях вреди в случай, че Участниците публикуват или по друг начин използват материал (включително снимков, видео, аудио или друг вид), с което нарушат приложимото законодателство, правата на Организатора, „ГЛОБАЛ УЕБ“ или на трети лица, включително, но не само права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост или всякакви други права, в резултат на което Организаторът или „ГЛОБАЛ УЕБ“ претърпят вреди.

5. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством личният си профил в Инстаграм, който е използвал за участие в Играта. Организаторът и „ГЛОБАЛ УЕБ“ не носят отговорност и не дължат каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Инстаграм профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.

6. Организаторът и „ГЛОБАЛ УЕБ“ не носят отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора и „ГЛОБАЛ УЕБ“.

V. Определяне на победителите

1. Спечелилите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез електронно теглене измежду всички коментари, отговарящи на условията по т. IV.1 и IV.2. по-горе, публикувани от Участниците в Играта.

Тегленето ще се извърши на 10.10.2021 г.

2. Всеки от спечелилите Участници ще бъде уведомен за спечелването на Награда с коментар към публикувания от него коментар в Инстаграм профила на „Господари на ефира“ в съответствие с настоящите Общи условия, с които е определен за спечелил в Играта. Чрез коментара Участникът ще бъде уведомен за начина на получаване на Наградата, като от него може да бъде поискано да предостави име, фамилия, телефон за контакт и и-мейл в определен в коментара срок с цел да бъде идентифициран при получаване на Наградата. В поста ще се съдържа изискване обявените печеливши участници да се свържат с „ГЛОБАЛ УЕБ“ чрез изпращане на лично съобщение с три имена и телефонен номер в рамките на 3 (три) работни дни от публикуването на поста с победителите.

3. В случай, че в рамките на срока по-горе обявен победител не се свърже с „ГЛОБАЛ УЕБ“ по описания начин, същият губи правото да получи наградата си и „ГЛОБАЛ УЕБ“ изтегля нов печеливш за тази награда, който се обявява в същия пост и за който важат сроковете и условията за осъществяване на връзка с „ГЛОБАЛ УЕБ“, описани по-горе.

4. В случай, че изтеглен печеливш участник е изпратил лично съобщение с необходимите данни, посочени по-горе, но след това в рамките на 3 (три) работни дни с него не може да бъде осъществен контакт на посочения телефон от „ГЛОБАЛ УЕБ“, за да се уточни начинът на изпращането и получаването на наградата, същият губи правото да получи наградата си и „ГЛОБАЛ УЕБ“ изтегля нов печеливш за тази награда. Новият печеливш участник се обявява в същия пост и за него важат сроковете и условията за осъществяване на връзка, описани по-горе.

5. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на т. V.3. и т.V.4. по-горе също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

VI. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградите

1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от Организатора, които осъществяват контакт с печелившите участници на посочените от последните телефонни номера в изпратеното лично съобщение.

2. За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст над 14 години.

3. Наградите се получават или в офиса на организатора, или чрез куриер.

4. Крайният срок за получаване на наградите е до 10.10.2021 г.

VII. Лични данни

1. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в профила си в Инстаграм, име и фамилия, телефонен номер за контакт и имейл, както и при публикуването на коментар, съдържащ отговор на зададения въпрос.

2. Участникът предоставя доброволно на Организатора и „ГЛОБАЛ УЕБ“ личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора и „ГЛОБАЛ УЕБ“ след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора и „ГЛОБАЛ УЕБ“ най-късно до 16.03.2020 г.

3. Организаторът и „ГЛОБАЛ УЕБ“ нямат право да използват получените лични данни на участвалите за цели извън Играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен при изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи, както и при спазване на разпоредбите на настоящите Правила.

4. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът и „ГЛОБАЛ УЕБ“ вземат съответните мерки за защита на данните.

VIII. Допълнителни разпоредби:

1. Организаторът и „ГЛОБАЛ УЕБ“ определят правилата на Играта едностранно и имат право да ги изменят и допълват по своя преценка, включително да съкратят или удължат периода на участие в Играта, за които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат уведомени в Инстаграм профила, където се провежда Играта – https://www.instagram.com/gospodariofficial/. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на Инстаграм профила https://www.instagram.com/gospodariofficial/. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

2. Организаторът и „ГЛОБАЛ УЕБ“ имат право по всяко време да преустановят реализацията на Играта, както и да прекратят временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.

3. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и „ГЛОБАЛ УЕБ“, и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.10.2021 г.

Общи условия на играта “Агент 007 – #СмърттаМожеДаПочака“

Read more