ЕК съди България за неспазване на задълженията по “Натура 2000”

ЕК съди България за неспазване на задълженията по “Натура 2000”, съобщи КлубZ.

Искът ще бъде внесен пред Съда на Европейския съюз (СЕС). Също днес Брюксел изпрати до властите в София официално уведомително писмо заради лошо упровление на отпадъците.

Гражданска организация осъди Столична община за мръсния въздух

България не спазва задълженията си съгласно Директивата за местообитанията, смятат от ЕК.

ЕК съди България за неспазване на задълженията по "Натура 2000"
Снимки:БулФото

Страната ни все още не е определила 194 от общо 229 територии от значение за Общността за специални защитени зони в рамките на задължителния срок от 6 години. Тези зони са включени в общоевропейската мрежа „Натура 2000“. Държавата системно и последователно не изпълнява задължението си да установи специфични за всяка територия природозащитни цели и мерки за опазване.

ЕК праща уведомителни писма до България, Румъния, Хърватия, Гърция и Словакия заради неспазване на разпоредбите на ЕС в областта на отпадъците – Рамковата директива за отпадъците и Директивата за депонирането на отпадъци. Петте държгави трябва да осигурят подходящо третиране на отпадъците преди депонирането им.

Министерският съвет включи в “Натура 2000” три диви плажа (видео)

Поради неадекватното прилагане на Директивата за депонирането на отпадъци е възможно да се окаже, че гражданите и предприятията в тези страни не могат да се ползват в пълна степен от всичките ѝ разпоредби. Това крие следните опасности:

• По-голям риск за здравето на хората, свързан по-конкретно с астма, вродени аномалии, както и ниско тегло на новородените;

• По-замърсена околна среда, особено що се отнася до повърхностните и подземните води, почвите и въздуха. Така например при разлагането на органичните отпадъци, които съставляват голяма част от битовите отпадъци, се отделят вредни газове като въглероден диоксид и метан;

• Депонирането на отпадъци, които подлежат на рециклиране, означава излишна загуба на суровини за европейската икономика.

ЕК съди България за неспазване на задълженията по "Натура 2000"
Снимка:БулФото

ЕК съди България за неспазване на задълженията по “Натура 2000”

Източник: КлубZ

Снимки: БулФото

Read more