ДНСК: Част от кейовата стена в „Росенец“ няма строителни книжа

Удължението на кейовата стена в лесопарк „Росенец“ е изградено без необходимите строителни книжа. Това установи Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), пише bTV. Извършена е проверка по документи и на място по разпореждане на регионалния министър Гроздан Караджов.

Държавният строителен контрол не е открил строителни книжа в община Бургас, нито искания за издаване на разрешение за строеж за преустройство и удължаване на хидротехническо съоръжение „Кейова стена“, изградено в акваторията на Черно море.

С изменение на кадастралната карта през 2020 г. площта на кейовата стена е увеличена от 1029 кв. м на 5838 кв. м съгласно предоставените кадастрални скици. Според тях обектът се води поземлен имот. От Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас е издадена скица на имота, предназначен за пристанище, с вписан собственик „Хермес Солар“ ООД, съгласно констативен нотариален акт от 2020 г.

ДНСК: Част от кейовата стена в „Росенец“ няма строителни книжа
Булфото

В него е записано, че имотът се състои от две основни части – северна и западна. Те са изградени на два етапа в акваторията на Черно море през 70-те и 80-те години на ХХ век.

При проверката на място от ДНСК е установено, че обектът „Кейова стена“ представлява стоманобетонна подпорна стена – вълнолом и стоманобетонен кей с „Г“ образна форма.

Приблизителната дължина на съоръжението е 280 м. Като се състои от северна част с приблизителна дължина 175 м и западна – с приблизителна дължина 105 м.

От огледа на място става ясно, че около 50 м от северната, дългата част на кейовата стена, е старо строителство. Бетонът е обрушен и на места има оголена, силно корозирала армировка. Върху нея е положена нова бетонова настилка. Новото строителство е цялата къса част и около 125 м от дългата част на кейовата стена. Това се потвърждава от кадастралните скици и от сателитните снимки. За новото строителство не са открити необходимите строителни книжа, включително разрешение за строеж.

ДНСК: Част от кейовата стена в „Росенец“ няма строителни книжа
Булфото

Вследствие на проверката ДНСК ще възложи на външни специалисти извършване на подробно обследване обхващащо и подводната основа на имота „Кейова стена“. Въз основа на данните от обследването ДНСК ще предприеме последващи законосъобразни действия по случая, информират от там.

ДНСК: Част от кейовата стена в „Росенец“ няма строителни книжа

Източник: bTV

Read more

Събарят “подпорната стена” на „Алепу”

Започва събаряне на строежа на „Алепу” и възстановяване на защитената местност, пише NOVA. ДНСК дава начало на необходимите действия, с които да възложи изготвянето на проект за екологосъобразна рекултивация на емблематичното място и за премахване на изградената стоманобетонова конструкция.

Строежът ще бъде отстранен. Ще остане единствено частта, която изпълнява укрепващи свлачището и терена функции.

Събарят незаконния строеж на „Алепу”

Проектите за възстановяване на нарушения естествен терен ще бъдат съгласувани от МОСВ. Одобрените инвестиционни проекти следва да бъдат възложени на собственика на терена за доброволно изпълнение. При отказ от негова страна се преминава към принудително изпълнение от ДНСК, като средствата се събират принудително от собственика.

Собственикът на незаконния строеж край Алепу отказва да го събори

Законовите действия на институциите са във връзка с окончателното решение на ВАС за обявяване за нищожно разрешението за строеж на Община Созопол.

Събарят незаконния строеж на „Алепу”

Източник: NOVA

Read more

„Златен век“ може да се строи до 17 декември 2024 г., реши съдът

“Артекс“ има право да строи небостъргача „Златен век“ до 17 декември 2024 г. Това постанови днес Административният съд София-град (АССГ).

Решението е поредното в сагата със строителството на „Златен век“. До него се стигна, след като в продължение на повече от две години строителството беше спряно, а през май 2021 г. Върховният административен съд (ВАС) се произнесе окончателно, че спирането е било незаконно и изграждането на небостъргача може да продължи.

И ВАС даде “зелена светлина” за строежа на “Златен век”

Тогава обаче от дирекцията „Национален строителен контрол“ (ДНСК) заявиха, че разрешението за строеж е изтекло, като според тях това е станало на 11 януари 2020 г.

Затова от „Артекс“ заведоха иск, с който да се установи, че имат законно право на строеж, а разрешението за него е валидно до 5 септември 2030 г. или поне до 18 декември 2024 г. Искът е по реда на чл. 128, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и е подаден на 23 юни 2021 г. Разпоредбата дава право на всеки да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на административно право, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита. Затова „Артекс“ са го предявили срещу ДНСК и началника ѝ.

„Златен век“ може да се строи до 17 декември 2024 г., реши съдът

След завеждането на иска от дружеството поискаха от съда и налагането на обезпечителна мярка –  спиране на производството по издаване на заповед за спиране на строителството на „Златен век“. Както „Лекс“ писа, и АССГ, и ВАС постановиха спирането на издаването на такава заповед.

ДНСК окончателно спира строителството на “Златен век”

Сега АССГ се произнесе по иска на „Артекс“ и призна за установено в полза на компанията, че тя има право да строи до 17 декември 2024 г.

За да стигне до този извод, АССГ първо установява до кога е било валидно разрешението за строителството на „Златен век“, а след това го удължава с 24 месеца и 28 дни – времето, през което дейностите на обекта бяха спрени с прогласената за незаконосъобразна заповед на строителния надзор.

„Златен век“ може да се строи до 17 декември 2024 г., реши съдът
Снимка: БулФото

Съдът първо констатира, че на 19 ноември 2012 г. със заповед на главния архитект на Столичната община разрешението за строеж е презаверено за още 5 години, с което се подновява срокът на правното му действие, който започва да тече от 19 ноември 2012 г. и изтича на 19 ноември 2017 г. 

„Действащата тогава (към момента на издаване на заповедта) редакция на чл. 153, ал. 3 ЗУТ е регламентирала, че строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на ал. 2, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж“, посочва АССГ. И изтъква, че заповедта на главния архитект е позитивен акт, уважаващ искането за подновяване на срока на разрешението за строеж.

„Единствената цел на презаверяването по чл. 153, ал. 3 ЗУТ е при вече изтекъл срок да се даде нов срок на правно действие на разрешението за строеж, съответстващ на срока по ат. 2, който е 5 години. Като влязъл в сила административен акт презавереното разрешение за строеж се ползва със задължителна и изпълнителна сила. Задължителната сила на влезлия в сила административен акт се изразява в способността му да породи установените в него правни последици по начин, които обвързва всички лица и органи“, заявява АССГ.

„Златен век“ може да се строи до 17 декември 2024 г., реши съдът
Снимка: БулФото

В решението си той сочи, че след това е приета актуалната редакция на чл.153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, която регламентира нова продължителност на срока – 10 години, и нов начален момент – от започване на строителството. И обяснява, че за начален момент на срока, трябва да се приеме датата на презаверяване на разрешението за строеж – 19 ноември 2012 г. T.e. разрешението е до 19 ноември 2022 г.

Съдът обаче напомня, че в продължение на повече от две години строителството на „Златен век“ беше спряно въз основа на незаконосъобразна заповед на шефа на ДНСК.

„С издаването на такава заповед се спира правното действие на разрешението за строеж, тъй като е спряно изпълнението на строежа. В този смисъл са регламентирани случаите на спиране правното действие на акта, но това спиране ще се зачете само при отмяна на акта като незаконосъобразен. По този начин ще се зачете времето, през което строежът не може да се изпълнява заради незаконосъобразен акт“, пише АССГ.

Съдът прави специален коментар за ДНСК, която брои времето, през което строителството беше спряно по нейно незаконно разпореждане, в срока на разрешението за строеж. 

„Следва да се отбележи, че органът, издал незаконосъобразен акт, спиращ строителството, не може да черпи права от тази своя изпълнителна дейност, като се позовава на забавяне на строителството, което е резултат от издадения от него незаконен акт. Недопустимо е да се оспорват правата, които не са реализирани заради незаконосъобразен акт“, заявява АССГ.

Той сочи, че строителството на „Златен век“ е било спряно от 15 април 2019 г. до 13 май 2021 г. и това са 24 месеца и 28 дни.

Така, след като вече е установил, че разрешението за строителството е до 19 ноември 2022 г., АССГ добавя тези 24 месеца и 28 дни към срока и прогласява, че „Артекс“ има право да строи до 17 декември 2024 г.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

„Златен век“ може да се строи до 17 декември 2024 г., реши съдът

Източник: Lex.bg

Снимки: БулФото

Read more

“Незаконосъобразните” заведения на плажа “Смокиня” вече работят на пълни обороти

Разследваните от прокуратурата “незаконосъобразни заведения на плаж “Смокините – север” вече са изградени и работят на пълни обороти, установява проверка на Дневник. Най-голямото от тях дори е обявило в страницата си във Фейсбук програма за партита по дати.

Разследване по сигнала от началника на Дирекцията за национален строителен контрол Влади Калинов тече втори месец за издадените от главния архитект на Созопол пет разрешителни за поставяне на преместваеми обекти.

“Преместваемият бар” на Смокиня е даден на прокуратурата от ДНСК

В него е отбелязано, че в проектите, на база на които са издадени разрешенията, габаритите на съоръженията и начина на тяхното изработване категорично са показвали, че те са били проектирани като “монтажен строеж”, а не като преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията. По този начин, издадените от главния архитект на Созопол разрешения за поставяне на обекти, са “легитимирали извършването на строителство на плаж “Смокините – север”, като са създали правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти”.

Снимка: FB/Cavo Beach

От общинската администрация в Созопол обаче са заявили за Дневник, че, както за най-голямото, така и за останалите четири заведения, са били издадени разрешения за поставяне на преместваем обект съгласно схемата за плаж “Смокините-север”. Тя е била одобрена от бившия министър на туризма Мариана Николова. Била е представена и “пълна проектна документация, отговаряща на изискванията в ЗУТ и ЗУЧК, положително становище от РИОСВ Бургас, съгласувани схеми с ВиК и Електроразпределение”, пише още в отговорите на Община Созопол.

“Всичко, ама всичко нека си го правят там в министерството – те да си дават концесиите, те да си издават разрешителните за монтаж и да си събарят незаконните постройки, те да си ги контролират, каза още Янакиев. В противен случай да бъдат така добри да ни ги дадат на нас и ние да правим всичко. Защото в момента има три или четири институции, които се занимават с концесиите, поставянето на преместваеми обекти и т.н. И когато се появи проблем всеки започва да прехвърля отговорността на другия, като обикновено пешкира го обират общините. При сегашното положение не им искам даже и парите, макар че никак не са ми безразлични – около 700 хил. лв. годишно влизат в бюджета на Созопол от концесиите на плажовете от Черноморец до Каваците” е заявил кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Солиден строеж продължава да се извършва на плажа на Смокиня (видео)

Първите сигнали за случващото се на плаж “Смокиня – север” в подготовка за строежа на плажните заведения са още от средата на април т.г. Тогава върху плажа беше натрупан пясък, изкопан от морето. Така изкуствено беше увеличена площта за разполагане на заведения, чадъри и шезлонги. След това цялата пясъчна ивица беше заравнена с тежка строителна техника, а накрая бяха поставени и колчета, очертаващи местата на бъдещите плажни заведения.

Снимка: БулФото

В хода на последващите проверки, извършени от служебното правителство на Стефан Янев, беше установено, че бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров е променил режимите за защита на природната забележителност “Каваците”, така че да се позволи извършването на строежи
в територията, която включва и плажовете “Веселие” и “Смокиня”. По-късно служебният екоминистър Асен Личев отмени либерализацията на строежите.

Цялата хронология на административните действия можете да си припомните в материала тук.

Източник: Дневник

Видео: FB/Да запазим Корал

Снимка на корицата: Google maps

Read more

“Преместваемият бар” на Смокиня е даден на прокуратурата от ДНСК

Държавният строителен контрол (ДНСК) е сигнализирал Върховна административна прокуратура за издадени от главния архитект на община Созопол пет разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на ивицата, в това число на Cavo Beach – плажния бар на “Смокините-север” в м. “Каваците”, който предизвика обществено недоволство, първо заради заравняването на пясъка с тежка техника, а после и след появата на снимки на огромни бетонови “пети” – основа за заведението.

Солиден строеж продължава да се извършва на плажа на Смокиня (видео)

Оттам заявиха в средата на миналия месец, че липсват правила за изискванията към обектите, които се разполагат по плажовете. Затова и и има изпълнения като “сглобяеми строежи с монтажни стоманобетонни фундаменти” – като тези на бара на “Смокините”. А случаят с него е показателен именно с това – нямало строеж, имало само монтаж на преместваем обект.

Строителният контрол обаче сезира ВАП точно за строеж.

От ДНСК са коментирали за Клуб Z, че юристите са работили две седмици, за да открият начин да се справят със ситуацията, в отговор и на обществените очаквания.

“С това изчерпваме всички възможни правни възможности като институция”, заявяват оттам.

“В одобрените инвестиционни проекти, по-конкретно в част „Конструктивна“ е предвидено сглобяемо строителство. Там е записано: „при изпълнение на строителството да се спазват изискванията на ПИПСМР“ за монтажните работи. Съгласно легалната дефиниция за „строителни и монтажни работи“ регламентирана в § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, – „строителни и монтажни работи“ са тези, чрез които строежите се изграждат…

От заложените в проектите габарити на посочените в сигнала съоръжения и начина на тяхното изработване, категорично може да се твърди, че обектите са проектирани като монтажен строеж, а не като преместваем обект по смисъла на дефиницията на § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ”, посочват от националния строителен контрол.

Цитираният параграф от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията определя какво е “преместваем обект”.

“Преместваем обект” е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.

Именно на частта с разрешения “монолитен конструктивен елемент” наблягаше концесионерът на “Смокините-север”, за да обясни наличието на бетонните “пети” за изграждането на плажния бар.

Правна привидност

“В сигнала на началника на ДНСК е посочено, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж „Смокините – север“, създавайки правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти”, обобщават от дирекцията.

РДНСК Бургас е изпратила покана за съставяне на актове на главния архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж „Смокините-Север“ – посочват още в заключение от ДНСК.

Източник: Клуб Z

Видео: FB/Да запазим Корал

Read more

ДНСК окончателно спира строителството на “Златен век”

ДНСК спира окончателно строителството на “Златен век” заради изтекло разрешение за строеж. Това съобщи началникът на ДНСК Влади Калинов на пресконференция в МРРБ.

ДНСК отказа на кмета на район “Лозенец” да събори “Златен век”

По-рано днес служители на стpoитeлнaтa кoмпaния „Apтeкc“ протестираха пpeд Mиниcтepcтвoто нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoто зapaди cгpaдaтa „Злaтeн вeк“.

Спирането на “Златен век” струвало 1.8 млн. лева, оплакаха се от “Артекс”

Припомняме, че 34-етажната сграда е най-големият проект на строителната компания “Артекс”. До спирането му се стигна след скандала “Апартаментгейт” с евтините имоти за политиците.

Източник: NOVA

Read more

Прокуратурата разпореди проверка на вилата на Божков на Витоша (видео и снимки)

Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира началника на Строителния контрол да провери вилата на Васил Божков в природен парк “Витоша”, предаде бТВ.

Проверката на вила “Аглика” трябва да бъде извършена незабавно на място и по документи.

Резиденцията на Тодор Живков сега е собственост на обвиняемия бизнесмен, който се укрива в Дубай.

Трябва да бъде проверено дали са спазени нормите на Закона за устройство на територията.

Източник: бТВ

Read more

Строежът на „Алепу“ е продължил въпреки забраната, според бивш служител на РДНСК-Бургас (видео)

Строежът в местността „Алепу“ край Созопол е продължавал въпреки забраната на държавния строителен контрол, предаде бТВ.

Това се е случвало, въпреки че през февруари миналата година ДНСК разпореди работата по обекта да бъде преустановена. В същото време кадри на германска телевизия доказват, че след забраната на строителния контрол на строежа е изникнало още едно ниво.

Кадрите са от филма „Новата Майорка“ на германската телевизия „Ве Де Ар“. Продукцията е излъчена през август миналата година. Покрай забавленията на германските туристи в Слънчев бряг, журналистите заснемат и строежа на „Шофьорския плаж“.

Проверката на плаж “Алепу” отрече очевидното: Четириетажната бетонна сграда не е сграда (видео и снимки)

Председателят на синдикална организация в ДНСК и бивш служител на РДНСК-Бургас инж. Любомир Йорданов заяви, че строежът има Акт 16 и обектът е въведен в експлоатация. По думите му, документът е достъпен в Публичния регистър на ДНСК, с дата 13.02.2020 г, а ДНСК се правят, че не знаят и извършват мними проверки.

Той допълва, че в заблуждение е въведен и премиерът Бойко Борисов, който заплаши, че ако бъдат открити нарушения, обектът няма да бъде въведен в експлоатация, но той вече е въведен.

Йорданов посочи, че всяка забрана ще падне в съда, тъй като по документи всичко е изрядно.

Бившият служител на РДНСК-Бургас заяви, че въпросният документ се издава от комисия, ръководена от шефа на ДНСК арх. Иван Несторов.

Източник: бТВ

Read more