От следващата седмица Здравната каса ще плаща лекарства за Covid-болни на домашно лечение

От следващата седмица Здравната каса ще плаща лекарства за Covid-болни на домашно лечение, пише Дневник. Това заяви здравният министър Стойчо Кацаров, който бе в Народното събрание заради обсъждането по актуализацията на бюджета на Здравната каса. Това се очаква да стане след като бъде публикуван в Държавен вестник списък с медикаментите, които могат да се предписват на пациенти с коронавирус.

За целта пациентите с COVID-19 следва да отидат на преглед в някоя от т. нар. COVID зони, които се намират в диагностично-консултативните центрове (ДКЦ, бившите поликлиники) в страната. (Списък с COVID зоните вижте тук)

От следващата седмица Здравната каса ще плаща лекарства за Covid-болни на домашно лечение

Здравният министър се надява, че местата, където се предлагат прегледи за заразени с коронавирус, ще се увеличат до 150 през идните две седмици. Кацаров твърди още, че по отделна програма медицинските звена ще могат да получат апаратура за до 50 хил. лв. “Тя може да бъде подвижен ренгенов апарат, апарат за лабораторна диагностика, ехографски, за електрокардиограма”, изброи здравният министър.

Коронавирус: Четвъртата вълна е “вълната на неваксинираните”

Той твърди още, че на COVID зоните ще бъдат разпределени по около 30 пулсоксиметри. (Апарати, които измерват нивото на кислород в кръвта). Те ще се дават на пациентите за използване по домовете докато са болни. От тях ще се очаква да ги върнат на дадено ДКЦ след като оздравеят.

От следващата седмица Здравната каса ще плаща лекарства за Covid-болни на домашно лечение

Източник: Дневник

Здравният министър се надява, че местата, къд ето се предлагат прег леди за зара зени с ко ронавирус. Ще се увел ичат до 150 през идните две седмици. Ка царов твъ рди още, че по отделна програма медицинските звена. Ще м огат да пол учат а паратура за до 50 хил. лв. “Тя може да бъде по движен ренг енов апарат, апа рат за лабор аторна диагностика, ехографски, за елект рока р диограма”, изброи здр авният министър.

Read more