Всеки пети човек в България живее в столицата

Всеки пети човек в България живее в столицата. Това съобщи Националният осигурителен институт (НСИ), позовавайки се на данните от Преброяване 2021.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души или 19.6% от населението на София (столица). Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23.8%.

Любопитен факт е, че най-висок е делът на младото население в районите Младост (8.6%) и Люлин (8.0%), а най-нисък е в Банкя (1.0%).

Съшо така, делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 65.8% от населението на областта. 

Почти 7 пъти повече прахови частици са отчетени в София днес

Всеки пети човек в България живее в столицата

Към 7 септември 2021 г. 98.5% от населението на област София (столица) е с българско гражданство. От тях 0.9% са с двойно гражданство – българско и друго в същото време.

Населението на страната към 7 септември 2021 г., според данните от Преброяване 2021, е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

Населението на област София (столица) е 1 274 290, става ясно още от данните на НСИ.

Иначе територията на Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 000 души са тринадесет райони (всеки втори район), в които живеят 73.8% от населението на Столична община.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община. Най-голямо то е в район Средец ( минус 0.6%).

Продължава и тъжната тенденция за демографско остаряване. Той се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете.

Всеки пети човек в България живее в столицата

Read more