<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=100670" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Индийска уче...

Сериалът “Приятели” влиза в матурите

23 Септември 2021
0 1595

Сериалът “Приятели” влиза в матурите, пише в.Сега.

В края на тази учебна година завършва първият випуск, чиито знания и умения ще бъдат оценявани по новите учебни програми. Те бяха въведени след приемането на училищния закон през 2016 г. Както и досега, за да получат диплома за средно образование, всички зрелостници трябва да положат успешно два задължителни изпита. Първият е по български език и литература. Вторият – по един от изучаваните профилиращи предмети или за придобиване на професионална квалификация. За разлика от досега, когато тройка се връзваше с 23 точки, занапред ще са нужни поне 30% верни отговори. Наскоро МОН представи примерни задачи за матурите през 2022 г. по всеки учебен предмет. Представяме част от новостите по някои от основните учебни предмети.

Въвеждат нова матура за зрелостниците, изучаващи професия

Български език и литература (общообразователна подготовка)

Задължителната матура по БЕЛ пак включва 41 задачи, както и досега. От тях 22 са с избираем отговор, 16 – с кратък свободен отговор, две – с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст. Максималният брой точки ще е 100 т.

Първите въпроси отново ще проверяват доколко зрелостниците са усвоили правописните, граматически, лексикални и пунктуационни правила. Например в думи като “живопистци”, “галерий”, “едновремено” и др.

Уменията за съпоставяне на интерпретации на посочени теми в художествени творби ще бъдат проверени с въпроси от типа на: “В коя творба се открива природната стихия като знак за трагичната участ на човека?”.

Като примерна задача е представено например изискването в текст от 4-5 изречения учениците да съпоставят интерпретациите на темата за любовта във “Во стаичката пръска аромат” на П. П. Славейков и “Аз искам да те помня все така” на Димчо Дебелянов.

Както и досега, зрелостниците ще имат два текста, по които след това ще им бъдат зададени определени въпроси с цел да се провери умението им да извличат, анализират, синтезират и оценяват информация от различни в жанрово и стилово отношение текстове от различните социокултурни сфери с оглед на конкретна комуникативна задача. Младежите ще трябва да запишат два аргумента в подкрепа на дадено твърдение от един от текстовете. Това цели да се види доколко могат да оценяват идеи, тези и аргументи.

Новото в изпита е, че някои от литературните задачи може да се формулират и върху невключени в учебните програми (откъси от) художествени текстове, като зрелостниците ще разполагат с тях.

Финалът на матурата отново е обичайното есе или интерпретативно съчинение по зададена тема. Например съчинение на тема “Езикът на природата в “При Рилския манастир” и “Спи езерото”. Вариант е и писане на есе по житейски проблем на тема “Човекът господар на природата”.

Сериалът "Приятели" влиза в матурите
Български език и литература (профилирана)

Допълнителната матура по БЕЛ може да се положи (по желание), ако между XI и XII клас предметът е изучаван за придобиване на профилирана подготовка. В този случай и изпитът ще включва учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, т. е. ще е една идея по-сложна.

Тук всички литературни задачи ще са върху невключени в учебните програми текстове. На учениците например може да се паднат откъси от “Хляб и зрелища” на Христо Смирненски и “Фермата на животните” на Джордж Оруел. В тях да открият кой мотив в единия текст е интерпретиран патетично, а в другия – сатирично.

Друга задача може да бъде да формулират един проблем, интерпретиран и в двата текста, или пък да обяснят защо Оруел определя произведението си като приказна история. В този изпит съчинението или есето би могло да бъде на тема “Господарят и Робът”. Освен на дадените откъси текстът може да се основава и на други произведения, съотнесени към темата.

Математика

Матурата по математика ще е от 23 задачи – 20 с избираем отговор и три с разширен свободен отговор. От зрелостниците ще се иска да решават неравенства от вида (ax+b):(сх+d) е по-голямо или равно на нула, да намират елементи и обем на прав конус, да преобразуват тригонометрични изрази с помощта на изучените формули, да решават показателни и логаритмични уравнения в основен вид и свеждащи се до квадратни уравнения, както и уравнения от по-висока степен чрез полагане, да намират средноаритметичното от корените на три уравнения и т. н.

При матурата по математика, изучавана за профилирана подготовка, нещата стават доста по-сложни. Младежите ще имат 18 задачи, но от тях ще се иска да могат да намират скаларно произведение на вектори, зададени чрез координатите им, да пресмятат математическо очакване на случайна величина с дадено разпределение, да знаят и намират нула (корен) на полином, да изследват дробно-линейна функция и др.

История

Изпитът по история, който може да се положи, ако ученикът не го е изучавал като профилиращ в XI и XII клас, ще включва теми както от съвременната световна история (поява и същност на тоталитарните модели, Втора световна война, Студената война, изграждане на обединена Европа), така и от историята на България – политическото ѝ развитие, институциите, обществото, културата, религиите и т. н.

Учениците трябва да могат да извличат и интерпретират информация от писмени документи, карти, изображения, схеми, диаграми. Те трябва да могат да проявяват критично отношение при работа с различни исторически източници, да оценяват идеи на личности. Например да разкажат в 3-4 изречения приноса на Любен Каравелов за развитието на българското националноосвободително движение. Или да посочат две нарушения на демократичните норми, заложени в Конституцията от 1971 г., и т.н. Задачата за създаване на текст би могла да бъде: “Каква е ролята на Търновската конституция за изграждане на модерната българска държавност?”.

Изпитът по история за профилирана подготовка е върху по-широка тематика, включително изкуство и култура. Той се простира от приноса на Леонардо да Винчи за европейската култура до ролята на телевизията във всекидневния живот, илюстрирана в случая със снимка на актьорите от сериала “Приятели”, зазяпани в телевизора. Сред въпросите има например кой период от българската история съвпада с епохата на италианския Ренесанс или кое събитие, свързано с културните процеси сред българите, е най-близко до появата на френския абсолютизъм.

География

За матурата по география учениците трябва да познават държавното устройство и управление в България. Да обясняват особеностите на природните компоненти и връзките между тях. Ще трябва да разпознават и използват елементи на географската карта и глобуса, да локализират определени държави, отбелязани на празна географска карта, да предложат изход от ситуация, илюстрирана в картосхемата за температурите на Земята през 2100 г. по прогнози на НАСА и др.

За по-сложната, профилирана матура по география, от учениците ще се изисква да изразяват аргументирано мнение по важни международни проблеми. Например постигането на нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г., заложено в т. нар. “европейска зелена сделка”. Сред примерните задачи е да прогнозират влиянието на високите технологии върху световното икономическо развитие, да проучват различни източници на географска и икономическа информация, да коментират проблемен въпрос. Като например какво е значението и бъдещето на ядрената (атомната) енергетика в света и др. И още – да групират районите в България по размера на преките чуждестранни инвестиции в тях по дадена таблица. Да посочат кое производство на химическата промишленост в България бележи най-голям относителен ръст за периода 2010-2016 г. Пак по представена таблица, да отговорят кой процес е характерен за рурбанизацията и др.

Философия

Пред сложни казуси ще бъдат изправени дванайсетокласниците, които се явят на матура по философия. Като например следния – за човек, чието дете страда от рядка и тежка болест. То може да бъде спасено, ако спешно му се направи сложна и скъпа операция. Бащата няма достатъчно пари, няма от кого да вземе назаем и няма време да организира благотворителна кампания. Родителят на болното дете добре знае, че да се краде е неморално и кражбата е зло. Въпреки това обмисля да извърши кражба.

Зрелостниците трябва да разсъждават пред каква дилема е изправен бащата, какви са възможните постъпки в ситуацията, на какви философски и етически теории се основават алтернативите, какви са предимствата и недостатъците на алтернативните постъпки, както и как биха постъпили, ако те бяха на мястото на бащата.

Сериалът “Приятели” влиза в матурите

Сериалът “Приятели” влиза в матурите

Източник: в.Сега

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции